6.12.11

Photobucket
Words: My own (Frassy take on life) Photo: Anastasia Nielsen